piątek, 2 marca 2018

Badanie uziarnienia gruntów


Grunty rzadko są złożone z cząstek o podobnym charakterze, częściej są mieszaninami cząstek o różnych wymiarach i składzie mineralnym. Podstawową metodą laboratoryjną dokładnego rozpoznawania składu granulometrycznego gruntu jest analiza sitowa. Badanie to polega na przesiewaniu próbki gruntu (uprzednio zważonej) przez kolejne sita o coraz mniejszych rozmiarach oczek a następnie ważeniu pozostałości na kolejnych sitach. Na podstawie uzyskanych wyników wykreśla się krzywą granulometryczną zaznaczając na osi odciętych w skali logarytmicznej średnice cząstek, natomiast na osi rzędnych zaznaczamy procentowe zawartości cząstek. Z otrzymanego wykresu odczytujemy średnice miarodajne odpowiadające zawartości cząstek 10%, 20%, 50%, 60% z których następnie wnioskujemy o przyporządkowaniu gruntu do odpowiedniej kategorii (zwykle używając trójkąta Fereta). Dzieląc średnice miarodajną D60 przez średnicę D10 otrzymujemy wskaźnik równoziarnistości gruntu, jeśli jest on mniejszy od 5, to grunt uznajemy za równoziarnisty.
Analiza granulometryczna nadaje się tylko do cząstek o odpowiednio dużych wymiarach, w przypadku mniejszych cząstek, głównie ilastych, należy przeprowadzić analizę aerometryczną.
Na podstawie powyżej opisanego badania nie tylko można sklasyfikować grunt, ale także obliczyć jego wodoprzepuszczalność co jest bardzo istotne w hydrogeologii. Pobierając kilka próbek i poddając je badaniom można wstępnie obliczyć współczynnik filtracji co pozwala na oszacowanie tempa napływu wody do wykupów budowlanych, odkrywek itp. Badanie to jest jednak tylko narzędziem wstępnym w tym zastosowaniu a dla dokładnych wyników należy wykonać inne badania, najczęściej próbne pompowanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz